JÁTÉKSZABÁLYZAT

A "Babaváró Csomag" nyereményjátékkal kapcsolatos szabályzat és adatkezelési tájékoztató

A Trade Fairs Central Europe Kft. (1042 Budapest, Venetiáner utca 4/a., adószáma 29166989-2-41, a továbbiakban Trade Fairs) "Babaváró Csomag" néven nyereményjátékot (továbbiban: nyereményjáték) szervez és a www. babamamaexpo.hu domain alatt működő honlapon lehetőséget biztosít arra, hogy Ön regisztráljon a nyereményjátékra.

A nyereményjátékra való regisztráció során a következő adatokat kell megadni: vezetéknév; keresztnév, e-mail cím, telefonszám és a szülés várható időpontja.

Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes magyar állampolgárságú nő (továbbiakban: ”Résztvevő”) vehet részt, aki várandós kismama, és akinek várható szülési időpontja 2023. december 1. utáni, és aki elfogadja jelen szabályzatot. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a regisztráló várandós kismama személyesen is részt vegyen a BabaMama Expón (melynek helyszíne a Papp László Budapest Sportaréna, időpontja 2023. november 24-25-26.), és előzetes online regisztrációját megerősítse a nyereményjáték helyszíni fogadópultjánál, vagy a BabaMama Expóra érvényes belépőjegy megvásárlásakor leadja regisztrációs szelvényét a Papp László Budapest Sportaréna Jegypénztárában.

A résztvevők között a Szervező nyereményeket sorsol ki.

A nyereménysorsolás időpontja

 A sorsolás  időpontja: 2023. december 15.

Nyeremények

A nyereményjátéknak 1 nyertese lesz, aki megnyeri a Babaváró Csomag összes nyereményét. A nyeremények megnevezése a www.babamamaexpo.hu/babavarocsomag oldalon található. 

Nyertes értesítése és a nyeremény átvétele

A Nyertest a Szervező e–mailen és/vagy telefonon keresztül értesíti. A Nyeremények átvételéhez a Nyertes részéről további információ megadása nem szükséges.

Hírlevél küldése

Amennyiben Ön a nyereményjátékra történő regisztrációval v egyidejűleg hozzájárul, hogy Trade Fairs hírlevelet küldjön az Ön részére, akkor Trade Fairs a regisztráció során megadott nevét és e-mail címét nem csak a nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatosan, hanem a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatosan is kezeli.

A hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre a Trade Fairs hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatója irányadó, amely a következő linken érhető el: hirlevelszabalyzat

Az adatkezelés célja

Trade Fairs a nyereményjátékra történő  regisztráció során megadott vezetéknevet, keresztnevet, valamint az e-mail címet és a telefonszámot azért kezeli, hogy névre szólóan tudja értesíteni Önt a nyereményéről személyesen vagy az e-mail címére küldött értesítés útján.

Trade Fairs a várandósság tényét, illetve a szülés várható időpontját azért kezeli, hogy a játékban való részvételre jogosultságot ellenőrizze.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a nyereményjátékra történő  regisztrációkor ad.

Az adatkezelés módja

Trade Fairs a www.babamamaexpo.hu domain alatt működő honlapon megadott adatokat elektronikusan kezeli.

Trade Fairs a Papp László Budapest Sportarénában 2023. november 24-25-26-án megrendezésre kerülő BabaMama Expón papír alapon megadott adatokat rögzíti a nyereményjátékkal kapcsolatos elektronikus adatbázisba és ezt követően kizárólag elektronikus úton kezeli. A regisztrációs kártyákat az adatok elektronikus rögzítését követő 5 munkanapon belül megsemmisíti.

Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A nyereményjátékra történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére a Trade Fairs Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1042 Budapest, Venetiáner utca 4/a; cégjegyzékszám: 01-09-381752) jogosult.

Trade Fairsnél az Ön által megadott személyes adatokhoz a cég ügyvezetője jogosult hozzáférni.

Az adatfeldolgozó és az adatfeldolgozásra jogosult személyek

A nyereményjátékra történő előregisztráció és regisztráció során megadott adatok tekintetében adatfeldolgozó az MM-ART Számítástechnikai és Grafikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26. III. em. 27.; cégjegyzékszám: 01-06-784748).

Az MM-ART Bt.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni.

Az MM-ART Bt. biztosítja az adatkezeléshez a szükséges technikai hátteret, illetve a szoftvert, továbbá az MM-ART Bt. hajtja végre a személyes adatokon a technikai műveleteket, ide értve például az adatok helyesbítését, törlését.

Az adatkezelés időtartama

Trade Fairs az Ön által megadott személyes adatokat a nyereményjátékra történő regisztráció időpontjától kezeli.

Trade Fairs a kisorsolt nyertesek személyes adatait a nyeremény átadásától számított 5 munkanapig kezeli. Amennyiben a nyertes a nyereményét a sorsolástól számított 30 napon belül nem veszi át, akkor a kisorsolt nyertes személyes adatát a sorsolástól számított 30. nap elteltével törli.

Trade Fairs a ki nem sorsolt személyek adatait a sorsolást követő 5 munkanapon belül törli.

Adattovábbítás

Trade Fairs a Krio-val közösen szervezi a nyereményjátékot. A KRIO Intézet Zrt. 10 éves tárolási idejű köldökzsinórvér csomagot ajánl fel, ami a várandós regisztrált hölgyek között lesz kisorsolva.

Trade Fairs továbbítja azon személyek személyes adatait a Krio részére, akik a nyereményjátékra történő regisztráció során megjelölték, hogy várandósak, és megadták telefonszámukat.

Trade Fairs a személyes adatokat, amelyeket az előregisztráció során adtak meg a személyes adatok megadását követő hónap 15. napjáig továbbítja, illetőleg a személyes adatokat, amelyeket a személyes regisztráció során adtak meg a rendezvényt követő 30 napon belül továbbítja a Krio részére.

Trade Fairs az adattovábbítás során a következő személyes adatokat továbbítja: név, e-mail cím, telefonszám és a szülés várható időpontja.

Krio a nyereményjátékra történő feliratkozás során megadott személyes adatokat a saját adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. A Krio adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: KRIO_Adatkezelesi_szabalyzat.pdf.

Trade Fairs az Auchan Magyarországgal (továbbiakban: Auchan) közösen szervezi a nyereményjátékot. Auchan 100.000 Bizalomkártya hűségpontot  ajánl fel, ami a várandós regisztrált játékosok között lesz kisorsolva. Nyeremény igénybevételének feltétele az Auchan Bizalomkártya regisztráció és megerősített Bizalomkártya fiók, ezért Trade Fairs továbbítja a játék 1 db nyertesének személyes adatait Auchan részéré a nyereményátadással kapcsolatos ügyintézés céljából. 

Trade Fairs egyebekben a személyes adatait – az adatfeldolgozóként eljáró MM-Art Bt.-n kívül – harmadik személy részére nem továbbítja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön kérhet a Trade Fairs-tőlszemélyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Továbbá, Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Tájékoztatás

Trade Fairs – kérése esetén – tájékoztatást ad Önnek a következőkről:

  1. a Trade Fairs vagy a Trade Firs megbízásából eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok köréről,
  2. a Trade Fairs milyen forrásból jutott a személyes adataihoz;
  3. az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint az adatkezelés időtartamáról,
  4. az adatfeldolgozó személyéről, címéről, valamint tevékenységéről,
  5. illetéktelen személy hozzáfért-e a személyes adataihoz, a személyes adatait jogosulatlan személy megváltoztatta-e, továbbította-e, nyilvánosságra hozta-e vagy a személyes adatait véletlenül törölték vagy megsemmisítették-e.

Trade Fairs a fenti tájékoztatást a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban megadja vagy a tájékoztatást megtagadja. Ha Trade Fairs a tájékoztatást megtagadja, akkor 25 napon belül értesíti a tájékoztatás megtagadásának okáról, illetőleg a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha egy éven belül nem kért a Trade Fairstől ugyanazon személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást. Amennyiben egy éven belül két vagy több alkalommal kér tájékoztatást ugyanazokra a személyes adataira vonatkozóan, akkor Trade Fairs költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés, törlés, zárolás

Trade Fairs az Ön által megadott személyes adatokat helyesbíti, ha a személyes adatai a valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adatok a Konsilo rendelkezésére állnak.

Trade Fairs törli az Ön személyes adatait, ha (i) azok kezelése jogellenes, (ii) ha Ön a személyes adatai törlését kéri, (iii) ha a személyes adatait hiányosan vagy tévesen tartja nyilván és a személyes adatokat nem tudja hiánytalanul beszerezni vagy azokat helyesbíteni, (iv) az adatkezelés célja megszűnt vagy a személyes adatok kezelésének időtartama lejárt, illetőleg, (v) ha a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte a törlést.

Trade Fairs – törlés helyett – zárolja a személyes adatait, ha Ön kéri vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

Trade Fairs értesíti Önt, amennyiben a személyes adatait helyesbítette, törölte vagy zárolta. Ha Trade Fairs a személyes adatai helyesbítése, törlésére vagy zárolására irányuló kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelme kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban értesíti a kérelme elutasításának okairól, továbbá tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Trade Fairsre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Trade Fairs, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, (ii) a személyes adatai felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy (iii) ha törvény alapján jogosult a személyes adatai kezelése ellen tiltakozni.

Trade Fairs a tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja. Trade Fairs a kérelmével kapcsolatos döntéséről írásban tájékoztatja.

Ha Trade Fairs a tiltakozásának helyt ad, akkor az adatkezelést megszünteti és a személyes adatait zárolja.

Ha Ön a Trade Fairs döntésével nem ért egyet, akkor a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha a Konsilo a 15 napos határidőn belül nem hoz döntést és nem értesíti Önt, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bejelentést tehet a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                 +36 (1) 391-1400
Fax:                                         +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                           ugyfelszolgalat@naih.hu.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert megindíthatja a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Trade Fairs a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt Trade Fairs a www. babamamaexpo.hu domain alatt működő honlapon nyilvánosságra hozza.

Trade Fairs Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a nyereményjátékra történő regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet, ezt jelzi Trade Fairs felé és kéri a személyes adatai törlését, akkor a Trade Fairs a személyes adatait törli.

Sikeresen feliratkozott!
Hiba történt (0)

HÍRLEVÉL

Iratkozz fel hírlevelünkre, és értesülj elsőként a kiállítást érintő hírekről és információkról!